A rập Xê út: chấn chỉnh hoạt động đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại A rập Xê útNgày 18/6/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản số 2082/LĐTBXH-QLLĐNN hướng dẫn việc đưa lao động sang làm việc tại Ả-rập Xê-út. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện một cách hình thức, dẫn đến phát sinh nhiều vụ việc, đặc biệt là đối với lao động giúp việc gia đình.

Để chấn chỉnh hoạt động đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại Ả-rập Xê-út, ngày 12/11/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 4644/LĐTBXH-QLLĐNN yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các quy định sau:

- Về điều kiện đối với doanh nghiệp đưa lao động đi làm giúp việc gia đình tại Ả-rập Xê-út.

- Về điều kiện hợp đồng cung ứng lao động giúp việc gia đình.

- Về tuyển chọn, đào tạo và chế độ báo cáo.

- Về quản lý lao động và giải quyết vấn đề phát sinh.

Nguồn: Dolab.gov.vn - Cục Quản lý Lao động Ngoài nước